Skalisko Schöberl na Hallstattském ledovci - 2.422 m n. m.